Vui lòng chọn trên Menu "Hỗ trợ" của website, sau đó chọn loại hỗ trợ và nhập thông tin thẻ.

Hoặc xem Hướng dẫn chi tiết tại đây: